2020/10/01
English

شرایط عضویت در انجمن

کلیه تولید کنندگان و صادر کنندگان کشمش ملایر میتوانند با شرایط زیر به عضویت این انجمن در آیند.

1- درخواست عضویت و طرح درجلسات هیئت مدیره و تایید آن.

2- پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالیانه.

3- پذیرش شرایط عضویت در انجمن بر اساس اساسنامه و قوانین حاکم بر تشکلهای صنفی.

 

ارکان انجمن

1-مجمع عمومی

2- هیات مدیره

3- بازرس

4- دبیر