2020/10/01
English

صادر  کنندگان نمونه استانی

اعضاء انجمن که در سالهای مختلف  بعنوان صادر  کنندگان نمونه استانی معرفی شدند.

با توجه به اینکه سهم صادرات شهرستان ملایر طی سالها ی متمادی حدود 50٪صادراتاستانرابه خود اختصاص داده و با عنایت به میزان صادرات کشمش و ارز آوری آن و تمامی شرایطی که برای انتخاب صادر کننده نمونه توسط مراجع زیربط در نظر گرفته شده اعضاء زیر از انجمن تولید و صادر کنندگان کشمش از صادر  کنندگان  نمونه  استانی بوده اند.

1-شرکت بهتاک ملایر با مدیریت های آقای منوچهر رضائی      از سال 1382 تا 1396

2- شرکت طلائی 555  با مدیریت های آقای خسرو حاتمی     از سال 1382 تا 1397

3- شرکت شبنم صحرا  با مدیریت آقای علیرضا مختار جوزانی   از سال 1382 تا 1396

4- شرکت تاک 507 با مدیریت آقای حاج امیر چگینی              از سال 1382 تا 1397

5- شرکت تیز آب تاک با مدیریت آقای حاج بهرام حاتمی          از سال 1387 تا 1396

6- شرکت آریا 8000 با مدیریت آقای حاج فردین حاتمی           از سال 1386 تا 1392

7- شرکت یاقوت  ناب پارس به مدیریت آقای عباس ابراهیم خانی        از سال 1393 تا 1396